Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ślubne Wedding

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin sprzedaży Biletów na wydarzenia Targi Ślubne Wedding, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Regulamin określają zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów, dokonywania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności oraz zasady reklamacji.
 3. Organizatorem Targów Ślubnych Wedding jest Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 właściciel portalu dostępnego pod adresem: https://targislubnewedding.pl/
 4. Przed dokonaniem zakupu Biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Kupujący jest zobowiązany korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

Kontakt z Organizatorem : Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów e-mail: kontakt@targislubnewedding.pl

 • 2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowi regulamin sprzedaży Biletów na wydarzenia Targi Ślubne Wedding
 2. Organizator – Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 właściciel portalu dostępnego pod adresem: https://targislubnewedding.pl/
 3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu Biletów na Targi Ślubne Wedding za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Targi – każdorazowa edycja wydarzenia Targi Ślubne Wedding organizowanego przez Organizatora
 5. Serwis – system umożliwiający zakup Biletów uczestnictwa w Targach za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie : https://slubzwedding.pl/sklep

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ślubne Wedding

 1. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do udziału w oznaczonym wydarzeniu na miejscu do niego przypisanym, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę fotokodu, który przekazywany jest Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na oznaczone Targi Ślubne Wedding, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu, zawierająca podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Cena Całkowita – całkowita cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: Cena Biletu .
 4. Prawa konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 – tekst jednolity)
 5. Operator płatności – System płatności internetowych http://www.dotpay.pl, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów na Targi Ślubne Wedding, dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą kart płatniczych lub przelewu internetowego.
 • 3

Zakup Biletu (warunki zawarcia umowy)

 1. Wymogi techniczne:
 2. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną.
 3. Bilet może być przechowywany na urządzeniu mobilnym lub wydrukowany we własnym zakresie przez Kupującego.
 4. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego w formie e-mail jest oprogramowanie przetwarzające pliki w formacie PDF.
 5. Zasady zakupu:
 6. Zakupu Biletu za pomocą Serwisu można dokonać do godziny 23:59 na dzień poprzedzający wydarzenie.
 7. W celu zakupu Biletu należy wypełnić formularz zakupu dostępny pod adresem : https://slubzwedding.pl/sklep podając aktualne dane oraz stosować się do instrukcji podczas dokonywania kolejnych kroków. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu.
 8. Zakupu dokonuje się poprzez:
 9. podanie danych osobowych Kupującego (imię, nazwisko, adres email);
 10. wybór liczby Biletów;

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ślubne Wedding

 1. wybór opcji „kup bilet”;
 2. dokonanie płatności.
 3. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Serwisu zamówienia oraz dokonanie płatności zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.
 4. Kupujący podczas dokonywania zakupu akceptuje treść Regulaminu.
 5. Organizator niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym Biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie: https://slubzwedding.pl/sklep oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy
 7. Zasady skorzystania z usługi
 8. Każdy Bilet oznaczony jest kodem, który posiada indywidualny charakter.
 9. Kod przypisany jest do identyfikatora transakcji.
 10. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 11. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu można dokonać samodzielnego wydruku Biletu.
 12. Wstęp na Targi możliwy jest również za okazaniem Biletu na urządzeniu mobilnym.
 13. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego Biletu należy bezpośrednio przy wejściu na teren Targów okazać:
 14. samodzielnie wydrukowany Bilet otrzymany drogą mailową, lub
 15. zakupiony w postaci elektronicznej Bilet na urządzeniu mobilnym.
 16. Przed wejściem na teren Targów okazany Bilet zostanie odczytany przez osoby upoważnione przez Organizatora. Odczyt dokonany będzie za pośrednictwem aplikacji/skanera.
 17. Do wstępu na teren Targów uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże Bilet z danym kodem.
 18. W trakcie odbywania się Targów Bilet może być zweryfikowany przez Organizatora

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ślubne Wedding

 • 4

               Cena

 1. Ceny wskazane w Serwisie, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto,  zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Ceny Biletów na Targi określa Organizator
 • 5

Płatność

 1. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety za pomocą form płatności udostępnionych przez właściciela serwisu http://www.dotpay.pl  oraz za pomocą bankowego przelewu online.
 2. Serwis: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
 3. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Serwisu możliwy będzie wyłącznie za pomocą serwisu Operatora Płatności, na który Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na przez Operatora Płatności.
 5. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 6. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Kupującego zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Organizatora informacji o wykonaniu płatności. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Organizatora informacji o wykonaniu płatności.
 • 6

Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres elektroniczny Organizatora: kontakt@targislubnewedding.pl

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ślubne Wedding

 1. W reklamacji Kupujący powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Kupującego, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 2. Reklamacja jest rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza zakupu zaleca się niezwłoczny kontakt na adres e-mail kontakt@ targislubnewedding.pl. Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online.
 4. Organizator informuje Kupującego o decyzji podjętej w przedmiocie reklamacji drogą elektroniczną w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 • 7

 Odstąpienie

 1. Zakupiony Bilet nie podlega wymianie bądź zwrotowi, z uwagi na przepis art. 38 pkt. 1 Praw Konsumenta, zgodnie z którym odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowych, sportowych lub kulturalnych, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Bilet zakupiony w Serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Targów, zmiany daty i/lub ich miejsca przez Organizatora.
 3. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie Kupujący informowany jest o tym fakcie przez Organizatora. Informacja o odwołaniu może być wysłana przez Organizatora mailem na adres podany przez Kupujący, w procesie zakupu.
 • 8

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ślubne Wedding

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Organizator Targów: Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora rozumianego jako reklama własnych produktów oraz dochodzenie roszczeń i obrona praw, w celach wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów) na postawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. Ponadto za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą Operator Płatności, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi prawne, księgowe oraz doradcze oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane po dokonaniu zakupu przez okres wymagany przez przepisy podatkowe lub, w razie konieczności, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zakupu Biletu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania zakupu Biletu przez Kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu Biletu przez Kupującego.
 6. Kupującemu przysługują prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu lub przeniesienia danych, jeżeli przepisy prawa nie ograniczają takiej możliwości.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora Płatności znajduje się pod adresem: http://www.dotpay.pl
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Praw Konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin bezpłatnie udostępnia się Kupującemu za pośrednictwem

Serwisu: targislubnewedding.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O fakcie zmiany Organizator informuje Kupującego w terminie 14 dni przed wejściem życie zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej
 2. Użytkownik lub Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ślubne Wedding

 1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 2. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.